• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • (021) 22864758 - 88474875

دوره رایگان "Excel 2013 Advanced Formulas and Functions" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2013 Advanced Formulas and Functions

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  5 ساعت و 26 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

01 - Formula and Function Tips and Shortcuts

01 - Displaying and highlighting formulas

02 - Auditing tools

03 - Using entire row column references

04 - Copying column formulas instantly

05 - Converting formulas to values with a simple drag

06 - Updating values without formulas

07 - Simplifying debugging formulas

08 - Enhancing readability with range names

09 - Creating 3D formulas to gather data from multiple sheets

02 - Formula and Function Tools

01 - Understanding the hierarchy of operations in Excel formulas

02 - Using the Formulas tab on the Ribbon for locating functions

03 - Using the Insert Function button for guidance with unfamiliar functions

04 - Using and extending AutoSum button capabilities

05 - Using absolute and relative references in formulas

06 - Using mixed references in formulas

03 - IF and Related Functions

01 - Exploring IF logical tests and using relational operators

02 - Creating and expanding the use of nested IF statements

03 - Using the AND and OR functions with IF to create compound logical tests

04 - Lookup and Reference Functions

01 - Looking up information with VLOOKUP and HLOOKUP

02 - Finding approximate matches with VLOOKUP

03 - Finding exact matches with VLOOKUP

04 - Nesting lookup functions

05 - Using VLOOKUP with large tables

06 - Finding table-like information within a function with CHOOSE

07 - Locating data with MATCH

08 - Retrieving information by location with INDEX

09 - Using MATCH and INDEX together

05 - Power Functions

01 - Tabulating information using a single criterion with COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF

02 - Tabulating information using multiple criteria with COUNTIFS, SUMIFS, and AVERAGEIFS

06 - Statistical Functions

01 - Finding the middle value with MEDIAN

02 - Ranking data without sorting with RANK

03 - Finding the largest and smallest values with LARGE and SMALL

04 - Tabulating blank cells with COUNTBLANK

05 - Using COUNT, COUNTA, and the status bar

07 - Math Functions

01 - Working with ROUND, ROUNDUP, and ROUNDDOWN

02 - Working with MROUND, CEILING, and FLOOR for specialized rounding

03 - Using the INT and TRUNC functions to extract integer data

04 - Finding the remainder with MOD and using MOD with conditional formatting

05 - Practical uses for the random number functions RAND and RANDBETWEEN

06 - Converting a value between measurement systems with CONVERT

07 - Using the powerful AGGREGATE function to bypass errors and hidden data

08 - Using the ROMAN and ARABIC functions to display different numeral systems

08 - Date and Time Functions

01 - Understanding Excel datetime capabilities in formulas

02 - Using TODAY and NOW functions for dynamic datetime entry

03 - Identifying the day of the week with WEEKDAY

04 - Counting working days with NETWORKDAYS

05 - Determining a completion date with WORKDAY

06 - Tabulating date differences with DATEDIF

07 - Calculating end-of-month and futurepast dates with EDATE and EOMONTH

08 - Converting text entries into dates and times with DATEVALUE and TIMEVALUE

09 - Array Formulas and Functions

01 - Extending formula capabilities with arrays

02 - Counting unique entries in a range with an array formula

03 - Determining frequency distributions with FREQUENCY

04 - Flipping row column orientation with TRANSPOSE

05 - Building analysis via regression techniques with TREND and GROWTH

06 - Using array formula techniques with the MATCH function for complex lookups

10 - Reference Functions

01 - Getting data from remote cells with OFFSET

02 - Returning references with INDIRECT

03 - Using INDIRECT with data validation for two-tiered pick list scenarios

11 - Text Functions

01 - Locating and extracting data with FIND, SEARCH, and MID

02 - Extracting specific data with LEFT and RIGHT

03 - Removing extra spaces with TRIM and removing hidden characters with CLEAN

04 - Using ampersands and CONCATENATE to combine data from different cells

05 - Adjusting the case within cells with PROPER, UPPER, and LOWER

06 - Adjusting character content with REPLACE and SUBSTITUTE

07 - Using other utility text functions LEN, REPT, VALUE, TEXT

12 - Information Functions

01 - Extracting information with the CELL and INFO functions

02 - Using ISBLANK, ISODD, ISEVEN, ISTEXT, and ISNUMBER

03 - Using error-checking functions ISERR, ISERROR, IFERROR, ISNA, and IFNA

04 - Using the ISFORMULA function with conditional formatting

13 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره رایگان "Excel 2011 for the Mac Mastering Formulas and Functions" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2011 for the Mac Mastering Formulas and Functions

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  6 ساعت و 11 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

01 - Formula and Function Tools

01 - Understanding the hierarchy of operations in Excel formulas

02 - Using and extending AutoSum button capabilities

03 - Using absolute and relative references in formulas

04 - Using mixed references in formulas

05 - Using the Reference button on the Formulas tab for locating functions

06 - Using the Formula Builder button for guidance with unfamiliar functions

02 - Formula and Function Tips and Shortcuts

01 - Displaying and highlighting formulas

02 - Tracking cell dependencies and locating formula sources

03 - Using entire row and entire column references

04 - Copying column formulas instantly

05 - Converting formulas to values with a simple drag

06 - Updating values without formulas

07 - Simplifying debugging formulas

08 - Enhancing readability with range names

09 - Creating 3D formulas to gather data from multiple sheets

03 - IF and Related Functions

01 - Exploring IF logical tests and using relational operators

02 - Creating and expanding the use of nested IF statements

03 - Using the AND and OR functions with IF to create compound logical tests

04 - Lookup and Reference Functions

01 - Looking up information with VLOOKUP and HLOOKUP

02 - Finding approximate matches with VLOOKUP

03 - Finding exact matches with VLOOKUP

04 - Using VLOOKUP with large tables

05 - Nesting VLOOKUP functions

06 - Finding table-like information within a function with CHOOSE

07 - Locating data with MATCH

08 - Retrieving information by location with INDEX

09 - Using MATCH and INDEX together

05 - Statistical Functions

02 - Ranking data without sorting, using the RANK function

03 - Finding the largest and smallest values with MAX, MIN, LARGE, and SMALL

04 - Tabulating blank cells with COUNTBLANK

05 - Using COUNT, COUNTA, and the status bar

06 - Power Functions

01 - Tabulating based on a single criterion with COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF

02 - Tabulating based on multiple criteria with COUNTIFS, SUMIFS, and AVERAGEIFS

07 - Selected Financial Functions

01 - Calculating payments with PMT

02 - Finding future values with FV

03 - Determining total amount of future payments with PV

08 - Selected Math Functions

01 - Working with ROUND, ROUNDUP, and ROUNDDOWN

02 - Working with MROUND, CEILING, and FLOOR for specialized rounding

03 - Using the INT and TRUNC functions to extract integer data

04 - Finding the remainder with MOD, and using MOD with conditional formatting

05 - Using the random-number functions RAND and RANDBETWEEN

06 - Converting a value between measurement systems with CONVERT

07 - Using the powerful AGGREGATE function to bypass errors and hidden data

08 - Using the ROMAN function to display different number systems

09 - Date and Time Functions

01 - Understanding Excel datetime capabilities in formulas

02 - Using TODAY and NOW functions for dynamic datetime entry

03 - Identifying the day of the week with WEEKDAY

04 - Counting working days with NETWORKDAYS

05 - Determining a completion date with WORKDAY

06 - Tabulating date differences with DATEDIF

07 - Calculating end-of-month and futurepast dates with EDATE and EOMONTH

08 - Converting text entries into dates and times with DATEVALUE and TIMEVALUE

10 - Text Functions

01 - Locating and extracting data with FIND, SEARCH, and MID

02 - Extracting specific data with LEFT and RIGHT

03 - Removing extra spaces with TRIM

04 - Using ampersands and CONCATENATE to combine data from different cells

05 - Adjusting the case within cells using the PROPER, UPPER, and LOWER functions

06 - Adjusting character content with REPLACE and SUBSTITUTE

07 - Using other utility text functions LEN, REPT, VALUE, TEXT

11 - Array Formulas and Functions

01 - Extending formula capabilities with arrays

02 - Counting unique entries in a range with an array formula

03 - Determining frequency distributions with FREQUENCY

04 - Flipping rowcolumn orientation with TRANSPOSE

05 - Building analysis via regression techniques with TREND and GROWTH

06 - Using array formula techniques with the MATCH function for complex lookups

12 - Reference Functions

01 - Getting data from remote cells with OFFSET

02 - Returning references with INDIRECT

03 - Using INDIRECT with data validation for two-tiered pick-list scenarios

13 - Information Functions

01 - Extracting information with the CELL and INFO functions

02 - Using ISBLANK, ISODD, ISEVEN, ISTEXT, and ISNUMBER

03 - Using error-checking functions ISERR, ISERROR, IFERROR, and ISNA

14 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره رایگان "Excel 2011 for the Mac Managing and Analyzing Data" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2011 for the Mac Managing and Analyzing Data

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 10 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Introduction

02 - What you need to know

03 - Using the exercise files

01 - Sorting Data

01 - Understanding sorting concepts and Sort menu options

02 - Mastering a custom sort with multiple-key sorting

03 - Using menu icons to sort

04 - Sorting based on the order of data in custom lists

05 - Utilizing background color, font color, or cell icon in a custom sort

06 - Rearranging columns with Sort

07 - Sorting data in random order

02 - Filtering Data

01 - Introducing filtering

02 - Using text filters

03 - Filtering by date

04 - Using numeric filters

05 - Using the Top 10 (value or percent) option

06 - Creating custom filters

07 - Copying and sorting filtered lists

08 - Recognizing the limitations of standard filtering

03 - Advanced Filter

01 - Using Advanced Filter for complex or criteria

02 - Using Advanced Filter for specialized filters

03 - Creating unique lists from repeating field data with Advanced Filter

04 - Creating Automatic Subtotals in Sorted Lists

01 - Setting up single- and multiple-level subtotals

02 - Adjusting displays quickly with grouping and outlining symbols

05 - Eliminating Duplicate Data

01 - Using the Remove Duplicates command

02 - Identify data thats been duplicated using a specialized array formula

03 - Counting the number of unique items in a list using an array formula

06 - Data Analysis Tools

01 - Analyzing data quickly with SUMIF, COUNTIF, and related functions

02 - Using database functions DSUM, DAVERAGE, DMAX, and more

03 - Using table formatting features

04 - Using table data-handling features

07 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Everything You Need to Know about Subnetting" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Everything You Need to Know about Subnetting 

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Everything you need to know about subnetting

01 - Subnetting

01 - Understanding binary basics

02 - Converting between number formats

03 - Default gateway

04 - What is a subnet mask

05 - Introduction to subnetting IPv4 addresses

06 - Intermediate subnetting IPv4 addresses

07 - Subnetting when solving host per subnet

08 - Subnetting a Class A network

09 - Variable-length subnet masks (VLSM)

10 - How to find my network ID

11 - Supernetting

Free Register

دوره رایگان "Ethical Hacking Footprinting and Reconnaissance" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Ethical Hacking Footprinting and Reconnaissance

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 19 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - Disclaimer

01 - Footprinting and Reconnaissance- Low Tech

01 - Footprinting and reconnaissance

02 - Using competitive intelligence

03 - Search engines and Google hacking

04 - Website and email footprinting

05 - Getting social

06 - Using AnyWho, Spokeo, and Yansi

02 - Footprinting and Reconnaissance Tools

01 - Mirroring websites

02 - Footprinting network and DNS

03 - Domain name generators

04 - Understanding ICMP

05 - Using ping and tracert

06 - Analyzing the path

07 - nslookup and dig

08 - OSINT tools

09 - Footprinting countermeasures

10 - Footprinting pen testing and reports

03 - Conclusion

01 - Summary

Free Register

دوره رایگان "Ethical Hacking Denial of Service" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Ethical Hacking Denial of Service

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 27 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - Downloading the tools

01 - What Is a Denial of Service

01 - Understanding denial of service

02 - Exploring the test environment

02 - Infrastructure Denial of Service

01 - TCP SYN flooding using hping3

02 - Smurf flooding with hping and Hyenae

03 - UDP flooding with LOIC

04 - ARP poisoning with ettercap

05 - Using NTP to amplify attacks

03 - Wireless Denial of Service

01 - Deauthenticating a wireless host

04 - Application Denial of Service

01 - Flooding HTTP using GoldenEye

02 - Testing web apps using OWASP Switchblade

03 - Understanding BlackEnergy

04 - Killing an FTP application

05 - SIP Service Attacks

01 - Flooding a SIP server

06 - Ransomware

01 - Explaining ransomware

02 - Understanding CryptoLocker

03 - Understanding Petya

07 - Mitigation Techniques

01 - Defeating denial-of-service attacks

02 - Commercial anti-DOS services

03 - Detecting P2P attacks with PeerShark

08 - Conclusion

01 - Summary

Free Register

دوره رایگان "Essentials of Cryptography and Network Security" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Essentials of Cryptography and Network Security 

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 45 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know before watching this course

03 - Using the exercise files

04 - Challenges explained

01 - Network Security

01 - Understanding why encryption is necessary

02 - Providing confidentiality, integrity authentication, and non-repudiation

03 - Comparing passive and active network attacks

04 - Introducing common cryptographic concepts and terminology

05 - Reviewing the history of cryptography

06 - Challenge Coding with the Enigma machine

07 - Solution Coding with the Enigma machine

02 - Symmetric Encryption

01 - Introducing symmetric encryption

02 - Making sense of the Feistel cipher

03 - Working with the Advanced Encryption Standard (AES)

04 - Dissecting block and stream ciphers

05 - Using Wireshark to crack WEP

03 - Asymmetric Encryption and Digital Signatures

01 - Overview and cryptographic requirements

02 - Dissecting the public key algorithms RSA and Diffie-Hellman

03 - Creating key pairs for the Diffie-Hellman algorithm

04 - Managing keys

05 - Using certificates

04 - Hash Algorithms, Message Digests, and Authentication

01 - Diving into hash algorithms and message digests

02 - Looking deeper into message digests

03 - Understanding passwords, hash, salt, and rainbow tables

04 - Challenge Password strength tests

05 - Solution Password strength tests

05 - Secure Sockets Layer (SSL)

01 - Introducing Secure Sockets Layer (SSL)

02 - Exploring the security of SSL with Wireshark

06 - Email Security

01 - Investigating email privacy and authentication concerns

02 - Implementing PGP email security with GPG

07 - Internet Protocol Security

01 - Exploring Internet Protocol Security (IPSec)

02 - Dissecting the authentication header

03 - Encapsulating security payloads

04 - Using operating mechanisms

08 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Developing SharePoint Full Trust Solutions for SharePoint 2013" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Developing SharePoint Full Trust Solutions for SharePoint 2013 

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 35 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - Exercise files

01 - Introduction to SharePoint Development

01 - Developing in SharePoint

02 - Deciding on a development option

03 - Developing a Web Part

04 - Configuring Web Part properties

05 - Connecting Web Parts

02 - Visual and Sandboxed Web Parts

01 - Building Visual Web Parts

02 - Building sandboxed code

03 - Coping with sandbox limitations

03 - Accessing Data

01 - Choosing an access method

02 - Getting data from SharePoint

03 - Querying with CAML

04 - Getting large amounts of data from SharePoint

05 - Fetching files from SharePoint

06 - Updating SharePoint data

04 - Creating Artifacts

01 - Understanding artifacts

02 - Provisioning physical files

03 - Provisioning virtual artifacts

05 - Alternate Execution

01 - Executing long-running operations

02 - Tinkering with SharePoint timer jobs

03 - Engaging with event receivers

04 - Understanding workflow

05 - Doing what the user cant do

06 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

moodle icon

MOODLE

 
سيستم مديريت يادگيري Moodle گروه Iran LMS، جدیدترین نسخه فارسی سازی شده سيستم متن ‌باز Moodle مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد.

EMIS

 
سیستم جامع مدیریت اطلاعات آموزش یا (EMIS ) نرم افزاریست که مدیریت فرآیند آموزش سازمانی را با تکیه بر استاندارد آموزشی ISO10015 و به منظور سازماندهی اطلاعات مرتبط با مدیریت توسعه آموزشی بر عهده دارد.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi