• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • (021) 22864758 - 88474875

دوره رایگان "Excel 2013 Advanced Formulas and Functions" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2013 Advanced Formulas and Functions

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  5 ساعت و 26 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

01 - Formula and Function Tips and Shortcuts

01 - Displaying and highlighting formulas

02 - Auditing tools

03 - Using entire row column references

04 - Copying column formulas instantly

05 - Converting formulas to values with a simple drag

06 - Updating values without formulas

07 - Simplifying debugging formulas

08 - Enhancing readability with range names

09 - Creating 3D formulas to gather data from multiple sheets

02 - Formula and Function Tools

01 - Understanding the hierarchy of operations in Excel formulas

02 - Using the Formulas tab on the Ribbon for locating functions

03 - Using the Insert Function button for guidance with unfamiliar functions

04 - Using and extending AutoSum button capabilities

05 - Using absolute and relative references in formulas

06 - Using mixed references in formulas

03 - IF and Related Functions

01 - Exploring IF logical tests and using relational operators

02 - Creating and expanding the use of nested IF statements

03 - Using the AND and OR functions with IF to create compound logical tests

04 - Lookup and Reference Functions

01 - Looking up information with VLOOKUP and HLOOKUP

02 - Finding approximate matches with VLOOKUP

03 - Finding exact matches with VLOOKUP

04 - Nesting lookup functions

05 - Using VLOOKUP with large tables

06 - Finding table-like information within a function with CHOOSE

07 - Locating data with MATCH

08 - Retrieving information by location with INDEX

09 - Using MATCH and INDEX together

05 - Power Functions

01 - Tabulating information using a single criterion with COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF

02 - Tabulating information using multiple criteria with COUNTIFS, SUMIFS, and AVERAGEIFS

06 - Statistical Functions

01 - Finding the middle value with MEDIAN

02 - Ranking data without sorting with RANK

03 - Finding the largest and smallest values with LARGE and SMALL

04 - Tabulating blank cells with COUNTBLANK

05 - Using COUNT, COUNTA, and the status bar

07 - Math Functions

01 - Working with ROUND, ROUNDUP, and ROUNDDOWN

02 - Working with MROUND, CEILING, and FLOOR for specialized rounding

03 - Using the INT and TRUNC functions to extract integer data

04 - Finding the remainder with MOD and using MOD with conditional formatting

05 - Practical uses for the random number functions RAND and RANDBETWEEN

06 - Converting a value between measurement systems with CONVERT

07 - Using the powerful AGGREGATE function to bypass errors and hidden data

08 - Using the ROMAN and ARABIC functions to display different numeral systems

08 - Date and Time Functions

01 - Understanding Excel datetime capabilities in formulas

02 - Using TODAY and NOW functions for dynamic datetime entry

03 - Identifying the day of the week with WEEKDAY

04 - Counting working days with NETWORKDAYS

05 - Determining a completion date with WORKDAY

06 - Tabulating date differences with DATEDIF

07 - Calculating end-of-month and futurepast dates with EDATE and EOMONTH

08 - Converting text entries into dates and times with DATEVALUE and TIMEVALUE

09 - Array Formulas and Functions

01 - Extending formula capabilities with arrays

02 - Counting unique entries in a range with an array formula

03 - Determining frequency distributions with FREQUENCY

04 - Flipping row column orientation with TRANSPOSE

05 - Building analysis via regression techniques with TREND and GROWTH

06 - Using array formula techniques with the MATCH function for complex lookups

10 - Reference Functions

01 - Getting data from remote cells with OFFSET

02 - Returning references with INDIRECT

03 - Using INDIRECT with data validation for two-tiered pick list scenarios

11 - Text Functions

01 - Locating and extracting data with FIND, SEARCH, and MID

02 - Extracting specific data with LEFT and RIGHT

03 - Removing extra spaces with TRIM and removing hidden characters with CLEAN

04 - Using ampersands and CONCATENATE to combine data from different cells

05 - Adjusting the case within cells with PROPER, UPPER, and LOWER

06 - Adjusting character content with REPLACE and SUBSTITUTE

07 - Using other utility text functions LEN, REPT, VALUE, TEXT

12 - Information Functions

01 - Extracting information with the CELL and INFO functions

02 - Using ISBLANK, ISODD, ISEVEN, ISTEXT, and ISNUMBER

03 - Using error-checking functions ISERR, ISERROR, IFERROR, ISNA, and IFNA

04 - Using the ISFORMULA function with conditional formatting

13 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره رایگان "Excel 2011 for the Mac Mastering Formulas and Functions" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2011 for the Mac Mastering Formulas and Functions

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  6 ساعت و 11 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

01 - Formula and Function Tools

01 - Understanding the hierarchy of operations in Excel formulas

02 - Using and extending AutoSum button capabilities

03 - Using absolute and relative references in formulas

04 - Using mixed references in formulas

05 - Using the Reference button on the Formulas tab for locating functions

06 - Using the Formula Builder button for guidance with unfamiliar functions

02 - Formula and Function Tips and Shortcuts

01 - Displaying and highlighting formulas

02 - Tracking cell dependencies and locating formula sources

03 - Using entire row and entire column references

04 - Copying column formulas instantly

05 - Converting formulas to values with a simple drag

06 - Updating values without formulas

07 - Simplifying debugging formulas

08 - Enhancing readability with range names

09 - Creating 3D formulas to gather data from multiple sheets

03 - IF and Related Functions

01 - Exploring IF logical tests and using relational operators

02 - Creating and expanding the use of nested IF statements

03 - Using the AND and OR functions with IF to create compound logical tests

04 - Lookup and Reference Functions

01 - Looking up information with VLOOKUP and HLOOKUP

02 - Finding approximate matches with VLOOKUP

03 - Finding exact matches with VLOOKUP

04 - Using VLOOKUP with large tables

05 - Nesting VLOOKUP functions

06 - Finding table-like information within a function with CHOOSE

07 - Locating data with MATCH

08 - Retrieving information by location with INDEX

09 - Using MATCH and INDEX together

05 - Statistical Functions

02 - Ranking data without sorting, using the RANK function

03 - Finding the largest and smallest values with MAX, MIN, LARGE, and SMALL

04 - Tabulating blank cells with COUNTBLANK

05 - Using COUNT, COUNTA, and the status bar

06 - Power Functions

01 - Tabulating based on a single criterion with COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF

02 - Tabulating based on multiple criteria with COUNTIFS, SUMIFS, and AVERAGEIFS

07 - Selected Financial Functions

01 - Calculating payments with PMT

02 - Finding future values with FV

03 - Determining total amount of future payments with PV

08 - Selected Math Functions

01 - Working with ROUND, ROUNDUP, and ROUNDDOWN

02 - Working with MROUND, CEILING, and FLOOR for specialized rounding

03 - Using the INT and TRUNC functions to extract integer data

04 - Finding the remainder with MOD, and using MOD with conditional formatting

05 - Using the random-number functions RAND and RANDBETWEEN

06 - Converting a value between measurement systems with CONVERT

07 - Using the powerful AGGREGATE function to bypass errors and hidden data

08 - Using the ROMAN function to display different number systems

09 - Date and Time Functions

01 - Understanding Excel datetime capabilities in formulas

02 - Using TODAY and NOW functions for dynamic datetime entry

03 - Identifying the day of the week with WEEKDAY

04 - Counting working days with NETWORKDAYS

05 - Determining a completion date with WORKDAY

06 - Tabulating date differences with DATEDIF

07 - Calculating end-of-month and futurepast dates with EDATE and EOMONTH

08 - Converting text entries into dates and times with DATEVALUE and TIMEVALUE

10 - Text Functions

01 - Locating and extracting data with FIND, SEARCH, and MID

02 - Extracting specific data with LEFT and RIGHT

03 - Removing extra spaces with TRIM

04 - Using ampersands and CONCATENATE to combine data from different cells

05 - Adjusting the case within cells using the PROPER, UPPER, and LOWER functions

06 - Adjusting character content with REPLACE and SUBSTITUTE

07 - Using other utility text functions LEN, REPT, VALUE, TEXT

11 - Array Formulas and Functions

01 - Extending formula capabilities with arrays

02 - Counting unique entries in a range with an array formula

03 - Determining frequency distributions with FREQUENCY

04 - Flipping rowcolumn orientation with TRANSPOSE

05 - Building analysis via regression techniques with TREND and GROWTH

06 - Using array formula techniques with the MATCH function for complex lookups

12 - Reference Functions

01 - Getting data from remote cells with OFFSET

02 - Returning references with INDIRECT

03 - Using INDIRECT with data validation for two-tiered pick-list scenarios

13 - Information Functions

01 - Extracting information with the CELL and INFO functions

02 - Using ISBLANK, ISODD, ISEVEN, ISTEXT, and ISNUMBER

03 - Using error-checking functions ISERR, ISERROR, IFERROR, and ISNA

14 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره رایگان "Excel 2011 for the Mac Managing and Analyzing Data" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Excel 2011 for the Mac Managing and Analyzing Data

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 10 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Introduction

02 - What you need to know

03 - Using the exercise files

01 - Sorting Data

01 - Understanding sorting concepts and Sort menu options

02 - Mastering a custom sort with multiple-key sorting

03 - Using menu icons to sort

04 - Sorting based on the order of data in custom lists

05 - Utilizing background color, font color, or cell icon in a custom sort

06 - Rearranging columns with Sort

07 - Sorting data in random order

02 - Filtering Data

01 - Introducing filtering

02 - Using text filters

03 - Filtering by date

04 - Using numeric filters

05 - Using the Top 10 (value or percent) option

06 - Creating custom filters

07 - Copying and sorting filtered lists

08 - Recognizing the limitations of standard filtering

03 - Advanced Filter

01 - Using Advanced Filter for complex or criteria

02 - Using Advanced Filter for specialized filters

03 - Creating unique lists from repeating field data with Advanced Filter

04 - Creating Automatic Subtotals in Sorted Lists

01 - Setting up single- and multiple-level subtotals

02 - Adjusting displays quickly with grouping and outlining symbols

05 - Eliminating Duplicate Data

01 - Using the Remove Duplicates command

02 - Identify data thats been duplicated using a specialized array formula

03 - Counting the number of unique items in a list using an array formula

06 - Data Analysis Tools

01 - Analyzing data quickly with SUMIF, COUNTIF, and related functions

02 - Using database functions DSUM, DAVERAGE, DMAX, and more

03 - Using table formatting features

04 - Using table data-handling features

07 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Everything You Need to Know about Subnetting" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Everything You Need to Know about Subnetting 

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 22 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Everything you need to know about subnetting

01 - Subnetting

01 - Understanding binary basics

02 - Converting between number formats

03 - Default gateway

04 - What is a subnet mask

05 - Introduction to subnetting IPv4 addresses

06 - Intermediate subnetting IPv4 addresses

07 - Subnetting when solving host per subnet

08 - Subnetting a Class A network

09 - Variable-length subnet masks (VLSM)

10 - How to find my network ID

11 - Supernetting

Free Register

دوره رایگان "Ethical Hacking Footprinting and Reconnaissance" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Ethical Hacking Footprinting and Reconnaissance

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 19 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - Disclaimer

01 - Footprinting and Reconnaissance- Low Tech

01 - Footprinting and reconnaissance

02 - Using competitive intelligence

03 - Search engines and Google hacking

04 - Website and email footprinting

05 - Getting social

06 - Using AnyWho, Spokeo, and Yansi

02 - Footprinting and Reconnaissance Tools

01 - Mirroring websites

02 - Footprinting network and DNS

03 - Domain name generators

04 - Understanding ICMP

05 - Using ping and tracert

06 - Analyzing the path

07 - nslookup and dig

08 - OSINT tools

09 - Footprinting countermeasures

10 - Footprinting pen testing and reports

03 - Conclusion

01 - Summary

Free Register

دوره رایگان "Ethical Hacking Denial of Service" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Ethical Hacking Denial of Service

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 27 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - Downloading the tools

01 - What Is a Denial of Service

01 - Understanding denial of service

02 - Exploring the test environment

02 - Infrastructure Denial of Service

01 - TCP SYN flooding using hping3

02 - Smurf flooding with hping and Hyenae

03 - UDP flooding with LOIC

04 - ARP poisoning with ettercap

05 - Using NTP to amplify attacks

03 - Wireless Denial of Service

01 - Deauthenticating a wireless host

04 - Application Denial of Service

01 - Flooding HTTP using GoldenEye

02 - Testing web apps using OWASP Switchblade

03 - Understanding BlackEnergy

04 - Killing an FTP application

05 - SIP Service Attacks

01 - Flooding a SIP server

06 - Ransomware

01 - Explaining ransomware

02 - Understanding CryptoLocker

03 - Understanding Petya

07 - Mitigation Techniques

01 - Defeating denial-of-service attacks

02 - Commercial anti-DOS services

03 - Detecting P2P attacks with PeerShark

08 - Conclusion

01 - Summary

Free Register

دوره رایگان "Essentials of Cryptography and Network Security" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Essentials of Cryptography and Network Security 

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 45 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know before watching this course

03 - Using the exercise files

04 - Challenges explained

01 - Network Security

01 - Understanding why encryption is necessary

02 - Providing confidentiality, integrity authentication, and non-repudiation

03 - Comparing passive and active network attacks

04 - Introducing common cryptographic concepts and terminology

05 - Reviewing the history of cryptography

06 - Challenge Coding with the Enigma machine

07 - Solution Coding with the Enigma machine

02 - Symmetric Encryption

01 - Introducing symmetric encryption

02 - Making sense of the Feistel cipher

03 - Working with the Advanced Encryption Standard (AES)

04 - Dissecting block and stream ciphers

05 - Using Wireshark to crack WEP

03 - Asymmetric Encryption and Digital Signatures

01 - Overview and cryptographic requirements

02 - Dissecting the public key algorithms RSA and Diffie-Hellman

03 - Creating key pairs for the Diffie-Hellman algorithm

04 - Managing keys

05 - Using certificates

04 - Hash Algorithms, Message Digests, and Authentication

01 - Diving into hash algorithms and message digests

02 - Looking deeper into message digests

03 - Understanding passwords, hash, salt, and rainbow tables

04 - Challenge Password strength tests

05 - Solution Password strength tests

05 - Secure Sockets Layer (SSL)

01 - Introducing Secure Sockets Layer (SSL)

02 - Exploring the security of SSL with Wireshark

06 - Email Security

01 - Investigating email privacy and authentication concerns

02 - Implementing PGP email security with GPG

07 - Internet Protocol Security

01 - Exploring Internet Protocol Security (IPSec)

02 - Dissecting the authentication header

03 - Encapsulating security payloads

04 - Using operating mechanisms

08 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Developing SharePoint Full Trust Solutions for SharePoint 2013" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Developing SharePoint Full Trust Solutions for SharePoint 2013 

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 35 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نا محدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know

03 - Exercise files

01 - Introduction to SharePoint Development

01 - Developing in SharePoint

02 - Deciding on a development option

03 - Developing a Web Part

04 - Configuring Web Part properties

05 - Connecting Web Parts

02 - Visual and Sandboxed Web Parts

01 - Building Visual Web Parts

02 - Building sandboxed code

03 - Coping with sandbox limitations

03 - Accessing Data

01 - Choosing an access method

02 - Getting data from SharePoint

03 - Querying with CAML

04 - Getting large amounts of data from SharePoint

05 - Fetching files from SharePoint

06 - Updating SharePoint data

04 - Creating Artifacts

01 - Understanding artifacts

02 - Provisioning physical files

03 - Provisioning virtual artifacts

05 - Alternate Execution

01 - Executing long-running operations

02 - Tinkering with SharePoint timer jobs

03 - Engaging with event receivers

04 - Understanding workflow

05 - Doing what the user cant do

06 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

moodle icon

MOODLE

 
مودل سيستم مديريت يادگيري متن ‌باز مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد. این نرم افزار تمامی امکانات یک LMS کامل را دارا می باشد.

BigBlueButton

 
BigBlueButton یک سیستم کنفرانس وب منبع باز (Open Source) برای یادگیری آنلاین است. این نرم‌افزار بستری برای به اشتراک گذاشتن فایل‌ها و همچنین آموزش را فراهم می‌کند.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi