• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • (021) 22864758 - 88474875

دوره رایگان "R Statistics Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : R Statistics Essential Training

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  5 ساعت و 59 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

03 - Using the challenges

01 - Getting Started

01 - Installing R on your computer

02 - Using RStudio

03 - Taking a first look at the interface

04 - Installing and managing packages

05 - Using built-in datasets in R

06 - Entering data manually

07 - Importing data

08 - Converting tabular data to row data

09 - Working with color in R

10 - Exploring color with Colorbrewer

11 - Challenge Creating color palettes in R

12 - Solution Creating color palettes in R

02 - Charts for One Variable

01 - Creating bar charts for categorical variables

02 - Creating pie charts for categorical variables

03 - Creating histograms for quantitative variables

04 - Creating box plots for quantitative variables

05 - Overlaying plots

06 - Saving images

07 - Challenge Layering plots

08 - Solution Layering plots

03 - Statistics for One Variable

01 - Calculating frequencies

02 - Calculating descriptives

03 - Using a single proportion Hypothesis test and confidence interval

04 - Using a single mean Hypothesis test and confidence interval

05 - Using a single categorical variable One sample chi-square test

06 - Examining robust statistics for univariate analyses

07 - Challenge Calculating descriptive statistics

08 - Solution Calculating descriptive statistics

04 - Modifying Data

01 - Examining outliers

02 - Transforming variables

03 - Computing composite variables

04 - Coding missing data

05 - Challenge Transforming skewed data to pull in outliers

06 - Solution Transforming skewed data to pull in outliers

05 - Working with the Data File

01 - Selecting cases

02 - Analyzing by subgroup

03 - Merging files

04 - Challenge Analyzing guinea pig data subgroups

05 - Solution Analyzing guinea pig data subgroups

06 - Charts for Associations

01 - Creating bar charts of group means

02 - Creating grouped box plots

03 - Creating scatter plots

04 - Challenge Creating your own grouped box plots

05 - Solution Creating your own grouped box plots

07 - Statistics for Associations

01 - Calculating correlation

02 - Computing a bivariate regression

03 - Comparing means with the t-test

04 - Comparing paired means Paired t-test

05 - Comparing means with a one-factor analysis of variance (ANOVA)

06 - Comparing proportions

07 - Creating cross tabs for categorical variables

08 - Computing robust statistics for bivariate associations

09 - Challenge Comparing proportions across several different groups

10 - Solution Comparing proportions across several different groups

08 - Charts for Three or More Variables

01 - Creating clustered bar charts for means

02 - Creating scatter plots for grouped data

03 - Creating scatter plot matrices

04 - Creating 3D scatter plots

05 - Challenge Creating your own scatter plot matrix

06 - Solution Creating your own scatter plot matrix

09 - Statistics for Three or More Variables

01 - Computing a multiple regression

02 - Comparing means with a two-factor ANOVA

03 - Conducting a cluster analysis

04 - Conducting a principal components factor analysis

05 - Challenge Creating a cluster analysis of states in the US

06 - Solution Creating a cluster analysis of states in the US

10 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Introduction to Windows 7" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Introduction to Windows 7

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  5 ساعت و 38 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

01 - Overview

01 - Windows 7 versions and features

02 - System requirements and upgrade paths

03 - Installation methods

04 - Boot process management

05 - The Windows 7 image file- .wim

06 - Installation Putting it all together

02 - The Basics

01 - Basic navigation in Windows 7

02 - Action Center

03 - Troubleshooting

04 - Windows 7 Update

05 - Personalized settings

06 - Task Manager

03 - File Management

01 - System protection (restore points)

02 - File system

03 - Folder sharing

04 - Troubleshooting file access

04 - Component Management

01 - Disk management

02 - Device management

03 - Advanced disk management

Free Register

دوره رایگان "Introduction to Data Analysis with Python" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Introduction to Data Analysis with Python

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 16 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you need to know

03 - Exercise files

01 - Installation and Setup

01 - Installing the Anaconda Python distribution

02 - Writing and running Python in the iPython notebook

02 - Refresher- Data Containers in Python

01 - Python containers overview

02 - Using Python lists and the slicing syntax

03 - Using Python dictionaries

04 - Comprehensions

03 - Word Anagrams in Python

01 - Word anagram overview

02 - Loading the dictionary

03 - Finding anagrams

04 - Challenge

05 - Solution

04 - Introduction to NumPy

01 - NumPy overview

02 - Creating NumPy arrays

03 - Doing math with arrays

04 - Indexing and slicing

05 - Records and dates

05 - Weather Data with NumPy

01 - Weather data overview

02 - Downloading and parsing data files

03 - Temperature analysis

04 - Integrating missing data

05 - Smoothing data

06 - Computing daily records

07 - Challenge

08 - Solution

06 - Introduction to Pandas

01 - Pandas overview

02 - Series in pandas

03 - DataFrames in pandas

04 - Using multilevel indices

05 - Aggregation

07 - Baby Names with Pandas

01 - Baby name overview

02 - Loading datasets

03 - Name popularity

04 - A yearly top ten

05 - Name fads

06 - Challenge

07 - Solution

08 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Installing SQL Server 2012" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Installing SQL Server 2012

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  3 ساعت و 3 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

01 - Planning Your Installation

01 - SQL Server versions and supported operating systems

02 - Hardware requirements

03 - SQL Server components

04 - Installation options

02 - Install SQL Server 2012

01 - Install SQL Server using the GUI Getting started

02 - Install SQL Server using the GUI Role and features

03 - Install SQL Server using the GUI Instance and server

04 - Install SQL Server using the GUI Engine and installation

05 - Install SQL Server from the command prompt

06 - Adding or removing features

07 - Testing the installation and connectivity

03 - Configure SQL Server 2012

01 - SQL Server properties Machine resources

02 - SQL Server properties Security, Connections, and Advanced sections

03 - Configure SQL Server services

04 - Configure client and network connections

04 - Creating and Connecting to Databases

01 - Understanding SQL Server database files

02 - Creating a database using Management Studio

03 - Creating a database using Transact-SQL

04 - Connecting to a database

05 - Securing the database

05 - Back Up and Restore

01 - Understanding SQL Server backup and restore options

02 - Designing a backup-and-restore strategy

03 - Backing up a database

04 - Scheduling a backup

05 - Restoring a database

06 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره "مبلمان شهری" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : مبلمان شهری

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 1 ساعت و 12 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - مبلمان شهری

01 - گروه های اصلی عناصر مبلمان شهری

02 - مبلمان شهری یا اسباب و اثاثیه شهری

03 - ویژگی های اجزای مبلمان شهری

04 - هویت شهر

05 - مبلمان شهری یا اثاثیه فضای باز

06 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (1)

07 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (2)

08 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (3)

09 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (4)

10 - رعایت وضعیت معلولین در طراحی

11 - تفرجگاه های درون شهری (1)

12 تفرجگاه های درون شهری (2)، پارک ها

13 - تفرجگاه های درون شهری (3)، شهربازی

14 - طبقه بندی تفرجگاه ها و چشم اندازهای طبیعی پیرامون شهرها

15 - نیاز شهروندان، سیمای شهر و هویت شهری

16 - مبلمان شهری و ارامش روانی افراد جامعه

17 - کنترل ترافیک و راهنمایی به کمک تابلوها

18 - فضای اجتماعی، فضای بازار و فضای ارتباطی

19 - خلاقیت و متفاوت بودن، مبلمان شهری برخی از کشورها

20 - سوابق تاریخی مبلمان شهری ایران

Register

دوره "هویت شهری" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : هویت شهری

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 51 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - هویت شهری

01 - تعریف هویت

03 - تعریف شهر و شهروند (2)

05 - شهروندان موثر - عناصر هویتی شهر

06 - هویت اجتماعی شهر

07 - هویت محله ای - زیست شهری

08 - مبلمان شهری و انواع آن - هویت و تاثیر آن بر مبلمان شهری

09 - عناصر سازنده و شکل دهنده هویت شهری

11 - ابعاد هویت شهری (2) - هویت اقتصادی شهری، فضاهای شهری

12 - فضای شهری - ریچارد راجرز

13 - نشانه ها و المان های شهری

14 - طراحی نشانه های شهری

15 - ارزش ها در طراحی شهری

16 - الزامات طراحی شهری و المان های شهری

17 - شهر با هویت

Register

دوره رایگان "Designing Database Solutions for SQL Server 2012" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Designing Database Solutions for SQL Server 2012

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 58 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know before watching this course

03 - Setting up for the course

01 - Designing a Database Server Infrastructure

01 - Planning a database server infrastructure

02 - Considerations for database server consolidation

03 - Managing server resources in a consolidated database infrastructure

02 - Designing a Logical Database Schema

01 - Designing OLTP databases

02 - Using first normal form

03 - Using second normal form

04 - Using third normal form

05 - Designing data warehouses

03 - Designing a Physical Database Implementation

01 - Understanding files and filegroups

02 - Using multiple files

03 - Planning for partitioning

04 - Planning compression

05 - Restoring filegroups separately

04 - Incorporating Data Files into Databases

01 - Enabling FileStream access

02 - Using FileStream data

05 - Tuning Database Performance

01 - Understanding indexes

02 - Using indexes

03 - Working with query plans

04 - Working with columnstore indexes

05 - Indexing tips

06 - Policy-Based Management

01 - Introduction to policy-based management

02 - Implementing policy-based management

03 - Extending policy-based management to repair problems

04 - Using policy-based management to prevent problems

07 - Monitoring Server Health

01 - Introduction to server health monitoring

02 - Populating the data warehouse

03 - Exploring health data

08 - Managing SQL Server with PowerShell

01 - Introduction to Windows PowerShell

02 - Using Windows PowerShell to run SQL commands

03 - Performing an SQL backup with PowerShell

09 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره رایگان "Data Visualization Storytelling Essentials" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Data Visualization Storytelling Essentials

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 16 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Need to know

03 - Using the exercise files

04 - Knowledge checks

01 - Why Storytelling

01 - Wired for story

02 - Storytelling is essential

03 - Use story even when you don`t

04 - Knowledge check

02 - Story Structure

01 - KWYRWTS

02 - Story structure

03 - Find the story in your data

04 - Sketch and storyboard

05 - Knowledge check

03 - Story Mechanisms

01 - Linear logic

02 - Change over time

03 - Flow diagrams

04 - Compare and contrast

05 - Progressive depth

06 - Personalization

07 - Text

08 - Knowledge check

04 - Final Touches

01 - Labeling

02 - Eye candy

03 - Repetition and redundancy

04 - Relatibility

05 - Complexity

06 - Knowledge check

05 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

moodle icon

MOODLE

 
مودل سيستم مديريت يادگيري متن ‌باز مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد. این نرم افزار تمامی امکانات یک LMS کامل را دارا می باشد.

BigBlueButton

 
BigBlueButton یک سیستم کنفرانس وب منبع باز (Open Source) برای یادگیری آنلاین است. این نرم‌افزار بستری برای به اشتراک گذاشتن فایل‌ها و همچنین آموزش را فراهم می‌کند.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi