• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • (021) 22864758 - 88474875

دوره رایگان "R Statistics Essential Training" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : R Statistics Essential Training

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  5 ساعت و 59 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Using the exercise files

03 - Using the challenges

01 - Getting Started

01 - Installing R on your computer

02 - Using RStudio

03 - Taking a first look at the interface

04 - Installing and managing packages

05 - Using built-in datasets in R

06 - Entering data manually

07 - Importing data

08 - Converting tabular data to row data

09 - Working with color in R

10 - Exploring color with Colorbrewer

11 - Challenge Creating color palettes in R

12 - Solution Creating color palettes in R

02 - Charts for One Variable

01 - Creating bar charts for categorical variables

02 - Creating pie charts for categorical variables

03 - Creating histograms for quantitative variables

04 - Creating box plots for quantitative variables

05 - Overlaying plots

06 - Saving images

07 - Challenge Layering plots

08 - Solution Layering plots

03 - Statistics for One Variable

01 - Calculating frequencies

02 - Calculating descriptives

03 - Using a single proportion Hypothesis test and confidence interval

04 - Using a single mean Hypothesis test and confidence interval

05 - Using a single categorical variable One sample chi-square test

06 - Examining robust statistics for univariate analyses

07 - Challenge Calculating descriptive statistics

08 - Solution Calculating descriptive statistics

04 - Modifying Data

01 - Examining outliers

02 - Transforming variables

03 - Computing composite variables

04 - Coding missing data

05 - Challenge Transforming skewed data to pull in outliers

06 - Solution Transforming skewed data to pull in outliers

05 - Working with the Data File

01 - Selecting cases

02 - Analyzing by subgroup

03 - Merging files

04 - Challenge Analyzing guinea pig data subgroups

05 - Solution Analyzing guinea pig data subgroups

06 - Charts for Associations

01 - Creating bar charts of group means

02 - Creating grouped box plots

03 - Creating scatter plots

04 - Challenge Creating your own grouped box plots

05 - Solution Creating your own grouped box plots

07 - Statistics for Associations

01 - Calculating correlation

02 - Computing a bivariate regression

03 - Comparing means with the t-test

04 - Comparing paired means Paired t-test

05 - Comparing means with a one-factor analysis of variance (ANOVA)

06 - Comparing proportions

07 - Creating cross tabs for categorical variables

08 - Computing robust statistics for bivariate associations

09 - Challenge Comparing proportions across several different groups

10 - Solution Comparing proportions across several different groups

08 - Charts for Three or More Variables

01 - Creating clustered bar charts for means

02 - Creating scatter plots for grouped data

03 - Creating scatter plot matrices

04 - Creating 3D scatter plots

05 - Challenge Creating your own scatter plot matrix

06 - Solution Creating your own scatter plot matrix

09 - Statistics for Three or More Variables

01 - Computing a multiple regression

02 - Comparing means with a two-factor ANOVA

03 - Conducting a cluster analysis

04 - Conducting a principal components factor analysis

05 - Challenge Creating a cluster analysis of states in the US

06 - Solution Creating a cluster analysis of states in the US

10 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Introduction to Windows 7" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Introduction to Windows 7

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  5 ساعت و 38 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

01 - Overview

01 - Windows 7 versions and features

02 - System requirements and upgrade paths

03 - Installation methods

04 - Boot process management

05 - The Windows 7 image file- .wim

06 - Installation Putting it all together

02 - The Basics

01 - Basic navigation in Windows 7

02 - Action Center

03 - Troubleshooting

04 - Windows 7 Update

05 - Personalized settings

06 - Task Manager

03 - File Management

01 - System protection (restore points)

02 - File system

03 - Folder sharing

04 - Troubleshooting file access

04 - Component Management

01 - Disk management

02 - Device management

03 - Advanced disk management

Free Register

دوره رایگان "Introduction to Data Analysis with Python" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Introduction to Data Analysis with Python

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  2 ساعت و 16 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you need to know

03 - Exercise files

01 - Installation and Setup

01 - Installing the Anaconda Python distribution

02 - Writing and running Python in the iPython notebook

02 - Refresher- Data Containers in Python

01 - Python containers overview

02 - Using Python lists and the slicing syntax

03 - Using Python dictionaries

04 - Comprehensions

03 - Word Anagrams in Python

01 - Word anagram overview

02 - Loading the dictionary

03 - Finding anagrams

04 - Challenge

05 - Solution

04 - Introduction to NumPy

01 - NumPy overview

02 - Creating NumPy arrays

03 - Doing math with arrays

04 - Indexing and slicing

05 - Records and dates

05 - Weather Data with NumPy

01 - Weather data overview

02 - Downloading and parsing data files

03 - Temperature analysis

04 - Integrating missing data

05 - Smoothing data

06 - Computing daily records

07 - Challenge

08 - Solution

06 - Introduction to Pandas

01 - Pandas overview

02 - Series in pandas

03 - DataFrames in pandas

04 - Using multilevel indices

05 - Aggregation

07 - Baby Names with Pandas

01 - Baby name overview

02 - Loading datasets

03 - Name popularity

04 - A yearly top ten

05 - Name fads

06 - Challenge

07 - Solution

08 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

دوره رایگان "Installing SQL Server 2012" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Installing SQL Server 2012

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  3 ساعت و 3 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

01 - Planning Your Installation

01 - SQL Server versions and supported operating systems

02 - Hardware requirements

03 - SQL Server components

04 - Installation options

02 - Install SQL Server 2012

01 - Install SQL Server using the GUI Getting started

02 - Install SQL Server using the GUI Role and features

03 - Install SQL Server using the GUI Instance and server

04 - Install SQL Server using the GUI Engine and installation

05 - Install SQL Server from the command prompt

06 - Adding or removing features

07 - Testing the installation and connectivity

03 - Configure SQL Server 2012

01 - SQL Server properties Machine resources

02 - SQL Server properties Security, Connections, and Advanced sections

03 - Configure SQL Server services

04 - Configure client and network connections

04 - Creating and Connecting to Databases

01 - Understanding SQL Server database files

02 - Creating a database using Management Studio

03 - Creating a database using Transact-SQL

04 - Connecting to a database

05 - Securing the database

05 - Back Up and Restore

01 - Understanding SQL Server backup and restore options

02 - Designing a backup-and-restore strategy

03 - Backing up a database

04 - Scheduling a backup

05 - Restoring a database

06 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره "مبلمان شهری" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : مبلمان شهری

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 1 ساعت و 12 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - مبلمان شهری

01 - گروه های اصلی عناصر مبلمان شهری

02 - مبلمان شهری یا اسباب و اثاثیه شهری

03 - ویژگی های اجزای مبلمان شهری

04 - هویت شهر

05 - مبلمان شهری یا اثاثیه فضای باز

06 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (1)

07 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (2)

08 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (3)

09 - مهم ترین عناصر مبلمان شهری (4)

10 - رعایت وضعیت معلولین در طراحی

11 - تفرجگاه های درون شهری (1)

12 تفرجگاه های درون شهری (2)، پارک ها

13 - تفرجگاه های درون شهری (3)، شهربازی

14 - طبقه بندی تفرجگاه ها و چشم اندازهای طبیعی پیرامون شهرها

15 - نیاز شهروندان، سیمای شهر و هویت شهری

16 - مبلمان شهری و ارامش روانی افراد جامعه

17 - کنترل ترافیک و راهنمایی به کمک تابلوها

18 - فضای اجتماعی، فضای بازار و فضای ارتباطی

19 - خلاقیت و متفاوت بودن، مبلمان شهری برخی از کشورها

20 - سوابق تاریخی مبلمان شهری ایران

Register

دوره "هویت شهری" از مجموعه آموزش های مدیریت شهری Iran LMS منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : هویت شهری

گروه اصلی :  مدیریت شهری

تولید : شرکت راهبران فناوری پاسارگاد (IranDNN)

مدت زمان دوره : 51 دقیقه

 قیمت دوره : 300.000 ريال

حداکثر زمان استفاده از دوره : 3 ماه

سرفصل مطالب دوره :

00 - هویت شهری

01 - تعریف هویت

03 - تعریف شهر و شهروند (2)

05 - شهروندان موثر - عناصر هویتی شهر

06 - هویت اجتماعی شهر

07 - هویت محله ای - زیست شهری

08 - مبلمان شهری و انواع آن - هویت و تاثیر آن بر مبلمان شهری

09 - عناصر سازنده و شکل دهنده هویت شهری

11 - ابعاد هویت شهری (2) - هویت اقتصادی شهری، فضاهای شهری

12 - فضای شهری - ریچارد راجرز

13 - نشانه ها و المان های شهری

14 - طراحی نشانه های شهری

15 - ارزش ها در طراحی شهری

16 - الزامات طراحی شهری و المان های شهری

17 - شهر با هویت

Register

دوره رایگان "Designing Database Solutions for SQL Server 2012" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Designing Database Solutions for SQL Server 2012

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 58 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - What you should know before watching this course

03 - Setting up for the course

01 - Designing a Database Server Infrastructure

01 - Planning a database server infrastructure

02 - Considerations for database server consolidation

03 - Managing server resources in a consolidated database infrastructure

02 - Designing a Logical Database Schema

01 - Designing OLTP databases

02 - Using first normal form

03 - Using second normal form

04 - Using third normal form

05 - Designing data warehouses

03 - Designing a Physical Database Implementation

01 - Understanding files and filegroups

02 - Using multiple files

03 - Planning for partitioning

04 - Planning compression

05 - Restoring filegroups separately

04 - Incorporating Data Files into Databases

01 - Enabling FileStream access

02 - Using FileStream data

05 - Tuning Database Performance

01 - Understanding indexes

02 - Using indexes

03 - Working with query plans

04 - Working with columnstore indexes

05 - Indexing tips

06 - Policy-Based Management

01 - Introduction to policy-based management

02 - Implementing policy-based management

03 - Extending policy-based management to repair problems

04 - Using policy-based management to prevent problems

07 - Monitoring Server Health

01 - Introduction to server health monitoring

02 - Populating the data warehouse

03 - Exploring health data

08 - Managing SQL Server with PowerShell

01 - Introduction to Windows PowerShell

02 - Using Windows PowerShell to run SQL commands

03 - Performing an SQL backup with PowerShell

09 - Conclusion

01 - Goodbye

Free Register

دوره رایگان "Data Visualization Storytelling Essentials" از مجموعه آموزشی Lynda منتشر شد.

مشخصات دوره :

نام دوره : Data Visualization Storytelling Essentials

گروه اصلی : دوره های آموزشی Lynda

مدت زمان دوره :  1 ساعت و 16 دقیقه

 قیمت دوره : رایگان

حداکثر زمان استفاده از دوره : نامحدود

سرفصل مطالب دوره :

00 - Introduction

01 - Welcome

02 - Need to know

03 - Using the exercise files

04 - Knowledge checks

01 - Why Storytelling

01 - Wired for story

02 - Storytelling is essential

03 - Use story even when you don`t

04 - Knowledge check

02 - Story Structure

01 - KWYRWTS

02 - Story structure

03 - Find the story in your data

04 - Sketch and storyboard

05 - Knowledge check

03 - Story Mechanisms

01 - Linear logic

02 - Change over time

03 - Flow diagrams

04 - Compare and contrast

05 - Progressive depth

06 - Personalization

07 - Text

08 - Knowledge check

04 - Final Touches

01 - Labeling

02 - Eye candy

03 - Repetition and redundancy

04 - Relatibility

05 - Complexity

06 - Knowledge check

05 - Conclusion

01 - Next steps

Free Register

moodle icon

MOODLE

 
سيستم مديريت يادگيري Moodle گروه Iran LMS، جدیدترین نسخه فارسی سازی شده سيستم متن ‌باز Moodle مي‌باشد كه به زبان PHP نوشته شده و از پايگاه داده MySQL استفاده مي‌نمايد.

EMIS

 
سیستم جامع مدیریت اطلاعات آموزش یا (EMIS ) نرم افزاریست که مدیریت فرآیند آموزش سازمانی را با تکیه بر استاندارد آموزشی ISO10015 و به منظور سازماندهی اطلاعات مرتبط با مدیریت توسعه آموزشی بر عهده دارد.
lms icon

LMS

 
سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (Learning Management System) نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند.

Adobe Connect

 
نرم‌افزاری برای ارائه مطالب ، کلاس‌های آموزشی آنلاین،‌ وب کنفرانس و اشتراک گذاری Desktop می باشد.با امکان استفاده در اندروید و IOS

اطلاعات تماس

نشانی:

تهران، خیایابان سهروردی شمالی، تقاطع عباس آباد، پ 473، طبقه سوم


تلفن:

021-88474875

logo-samandehi