• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 021−22873272

وب سایت لیندا

لیندا یک شرکت آموزشی اینترنتی آنلاین آمریکایی است که هزاران دوره آموزشی ویدیویی را در زمینه نرم افزار، خلاقیت و مهارت های کسب و کار ارائه می دهد. این شرکت در سال 1995 تاسیس شد. 

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
1002-CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 1 Core Processing 2017-08-01 12:08:57
1004-CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 3 Peripherals and Building a PC 2017-08-07 05:24:34
1007-CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 6 Laptops and Mobile Devices 2017-08-07 05:32:24
1009-CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Access Control and Identity Management 2017-08-07 05:39:13
1010-CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Application, Data, and Host Security 2017-08-07 06:00:16
1012-CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Cryptography 2017-08-07 06:44:23
1014-CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Threats and Vulnerabilities 2017-08-07 07:29:06
1018-Advanced Topics in Cisco Routing RIPv2, EIGRP, and OSPF 2017-08-07 07:59:49
1022-Cisco Certified Entry Networking Technician Essential Training 2017-08-07 08:40:38
1061-Creating Interactive Dashboards in Excel 2013 2017-08-29 08:48:10
1117-Foundations of IT Security Network Security 2017-08-30 06:04:10
1119-Foundations of Networking IP Addressing 2017-08-30 08:00:56
1120-Foundations of Networking Network Media (LANs) 2017-08-30 09:02:11
1121-Foundations of Networking Network Media (WANs) 2017-08-30 12:14:58
1138-Installing SQL Server 2012 2017-08-30 13:08:17
1151-Introduction to Windows 7 2017-09-02 07:19:54
1152-Introduction to Windows 8 for IT 2017-09-02 08:13:47
1024-Configure and Manage VMware vSphere 6 Networking 2017-09-02 13:10:50
1025-Configure and Manage VMware vSphere Distributed Switch 2017-09-03 07:04:42
1016-Data Analysis on Hadoop 2017-09-03 07:37:58
1017-VMware vSphere Fundamentals 2017-09-03 10:19:11
1023-Linux Kernel Fundamentals 2017-09-03 11:14:58
1143-Introduction to Data Analysis with Python 2017-09-03 12:39:13
1211-R Statistics Essential Training 2017-09-04 07:41:54
1038-Access 2016 Queries in Depth 2017-09-06 05:20:07
1035-Access 2013 Forms and Reports in Depth 2017-09-06 05:21:02
1036-Access 2013 Power Tips 2017-09-06 05:21:52
1037-Access 2013 Queries in Depth 2017-09-06 05:22:43
1008-SharePoint 2016 Essential Training 2017-09-06 05:23:27
1003-CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 2 Core Hardware 2017-09-11 07:51:50
1005-CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 4 Displays and Printers 2017-09-11 07:54:13
1011-CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Compliance and Operational Security 2017-09-11 07:54:50
1015-Preparing for the CompTIA Security+ Exam (SY0-401) 2017-09-11 07:57:19
1020-Creating Secure PHP Websites 2017-09-11 07:57:58
1021-Up and Running with Linux for PHP Developers 2017-09-11 07:58:43
1026-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 1 Understanding Networks 2017-09-12 11:33:34
1027-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 2 The Physical Network 2017-09-12 11:35:23
1028-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 3 The World of TCPIP 2017-09-12 11:36:23
1029-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 4 Making TCPIP Work 2017-09-12 11:38:03
1030-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 5 Advanced IP Networking 2017-09-12 11:39:33
1031-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 6 Beyond the Typical Network 2017-09-13 09:06:45
1032-CompTIA Network+ Exam Prep (N10-006) Part 7 Managing the Network 2017-09-13 09:07:33
1040-Administration for Cloud-Based Office 365 2017-09-13 09:08:12
1041-Advanced Topics in MySQL and MariaDB 2017-09-13 09:09:05
1042-Amazon Web Services Data Services 2017-09-13 09:09:53
1043-Amazon Web Services Enterprise Security 2017-09-13 09:10:30
1044-ArcGIS Essential Training 2017-09-17 05:58:00
1045-AutoCAD Map 3D Essential Training 2017-09-17 07:50:24
1046-AWK Essential Training 2017-09-20 07:40:16
1048-Box OneCloud Apps for Mobile Productivity 2017-09-20 07:41:10
1049-Building Solutions Using Excel 2013 and Access 2013 Together 2017-09-20 07:42:04
1050-CCNA ICND2 Essential Training 2017-09-20 07:42:51
1051-Cleaning Up Your Excel 2010 Data 2017-09-20 07:43:29
1052-Cleaning Up Your Excel 2013 Data 2017-09-20 07:44:13
1053-Cloud Computing First Look 2017-09-20 07:44:56
1054-Computer Forensics Essential Training 2017-09-20 07:45:34
1055-Computer Security Investigation and Response 2017-09-20 07:46:19
1056-Configuring Basic Microsoft Services 2017-09-20 07:47:03
1057-Configuring Windows Server 2012 R2 Hyper-V 2017-09-20 07:47:49
1058-Creating Access Web Apps in SharePoint 2013 2017-09-20 07:48:47
1059-Creating and Managing Group Policy for Windows Server 2012 2017-09-20 07:49:34
1060-Creating Excel Power Pivot and Power View Dashboards 2017-09-20 07:50:14
1062-Creating Interactive Dashboards in Tableau 2017-09-24 11:43:24
1063-Creating Interactive Presentations with Shiny and R 2017-09-24 11:44:15
1064-Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites 2017-09-24 11:45:00
1065-Crystal Reports 2011 Essential Training 2017-09-24 11:45:47
1066-Crystal Reports 2013 Essential Training 2017-09-24 11:46:38
1067-Crystal Reports 2013 Experts and Customizing Reports 2017-09-24 11:47:59
1068-Crystal Reports 2013 Linking, Nulls, and Letter Writing 2017-09-24 11:48:46
1069-Cybersecurity with Cloud Computing 2017-09-24 11:49:29
1070-Data Modeling with Excel Power Pivot 2017-09-24 11:50:06
1072-Data Visualization for Data Analysts 2017-09-26 11:48:10
1073-Data Visualization Storytelling Essentials 2017-09-26 11:50:36
1074-Data-Analysis Fundamentals with Excel 2017-09-26 11:51:39
1075-Database Fundamentals Administration 2017-09-26 12:48:53
1076-Database Fundamentals Core Concepts 2017-09-26 12:50:36
1077-Database Fundamentals Creating and Manipulating Data 2017-09-26 12:51:26
1078-Database Fundamentals Storage 2017-09-26 12:52:55
1079-Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2017-09-26 12:53:40
1080-Deploy Windows 10 for Small Businesses 2017-09-26 12:54:40
1081-Deploy Windows 10 with Microsoft Deployment Toolkit 2013 2017-10-10 11:31:58
1082-Deploying and Configuring Core TCPIP Services 2017-10-10 11:35:54
1083-Deploying Office 365 2017-10-10 11:42:24
1084-Designing a SharePoint Taxonomy 2017-10-10 11:42:52
1085-Designing Database Solutions for SQL Server 2012 2017-10-10 13:34:35
1086-Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases 2017-10-10 13:35:20
1087-Developing SharePoint Full Trust Solutions for SharePoint 2013 2017-10-10 13:36:29
1088-Developing with Visualforce 2018-01-28 13:37:11
1089-Essentials of Cryptography and Network Security 2017-10-10 13:38:05
1090-Ethical Hacking Denial of Service 2017-10-10 13:38:46
1091-Ethical Hacking Footprinting and Reconnaissance 2017-10-12 07:55:38
1092-Everything You Need to Know about Subnetting 2017-10-12 07:56:29
1094-Excel 2011 for the Mac Managing and Analyzing Data 2017-10-12 07:57:50
1095-Excel 2011 for the Mac Mastering Formulas and Functions 2017-10-12 07:58:23
1096-Excel 2013 Advanced Formulas and Functions 2017-10-14 12:07:17
1097-Excel 2013 Data Validation in Depth 2017-10-14 12:08:19
1098-Excel 2013 Macros in Depth 2017-10-14 12:09:06
1099-Excel 2013 Managing and Analyzing Data 2017-10-14 12:09:46
1100-Excel 2013 Pivot Tables in Depth 2017-10-18 12:09:31
1106-Excel Workshop Building a Dynamic Heat Map 2017-10-23 13:14:03
1101-Excel Data Analysis Forecasting 2017-10-23 09:20:14
1102-Excel Data-Mining Fundamentals 2017-10-23 09:20:59
1103-Excel for Mac 2016 Pivot Tables in Depth 2017-10-23 09:21:48
1104-Excel Power Pivot DAX in Depth 2017-10-23 09:22:22
1105-Excel VBA Managing Files and Data 2017-10-23 09:22:54
1107-Excel Workshop Visualizing Geospatial Data with Power Map 2017-10-23 13:14:40
1109-Exploring the Packet Delivery Process 2017-10-23 13:15:22
1110-Extending and Optimizing a Wi-Fi Network for Small Businesses 2017-10-23 13:15:43
1111 - Financial Analysis Analyzing the Bottom Line with Excel 2018-02-13 07:34:28
1019-Installing Apache, MySQL, and PHP 2018-02-03 06:24:27
1013-CompTIA Security+ Exam Prep (SY0-401) Network Security 2018-02-03 12:06:56
1000 - Building Your Technology Skills 2018-02-04 08:21:35
1047-Basic Installation and Configuration of Windows Server 2012 2018-02-06 08:57:28
1006 - CompTIA A+ Exam Prep (220-901) Part 5 Networking 2018-02-06 10:38:16
1001 - Excel Tips Weekly 2018-02-06 13:14:52
1108-Exchange Server 2010 Designing and Implementing 2017-10-23 13:14:40
1112 - Financial Analysis Analyzing the Top Line with Excel 2018-02-14 06:53:22
1113 - Financial Analysis Introduction to Business Performance Analysis 2018-02-14 06:55:53
1114 - Foundations of Business Analytics Prescriptive Analytics 2018-02-14 11:11:41
1115 - Foundations of Cybersecurity 2018-02-14 11:28:05
1118 - Foundations of IT Security Operating System Security 2018-02-17 07:15:33
1122 - Foundations of Networking Networking Basics 2018-02-17 08:13:48
1123 - Foundations of Networking Protocols and CLI Tools 2018-02-18 07:20:10
1124 - Foundations of Programming Web Security 2018-02-18 08:49:33
1125 - Fundamentals of Cloud Data Storage 2018-02-19 08:22:44
1126 - Getting to Know IPv6 2018-02-19 10:50:37
1127 - GIS on the Web 2018-02-21 07:22:49
1128 - Google Cloud Compute Engine Essential Training 2018-02-21 09:17:56
1129 - Google Cloud Platform Essential Training 2018-02-24 12:31:43
1130 - Google Data Studio First Look 2018-02-25 06:56:50
1131 - Hadoop Fundamentals 2018-02-25 08:07:00
1132 - Heartbleed Tactics for Small IT Shops 2018-02-26 09:13:44
1133 - Imaging and Deploying Macintosh Computers 2018-02-26 09:16:41
1134 - Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 2018-02-27 07:17:44
1135 - Installing and Administering Atlassian Confluence 2018-03-01 06:22:28
1136 - Installing and Administering Atlassian JIRA 2018-03-03 06:37:04
1137 - Installing and Administering Microsoft SQL Server 2014 2018-03-03 09:34:48
1139 - Installing Windows 8 in VMware Fusion 2018-03-04 09:50:32
1140 - Installing Windows 8 in VMware Workstation 2018-03-04 09:53:43
1141 - Installing, Configuring, and Administering Active Directory 2018-03-05 08:24:40
1142 - Interactive Data Visualization with Processing 2018-03-05 08:49:51
1144 - Introduction to Ethical Hacking 2018-03-07 07:18:51
1146 - Introduction to Kali Linux 2018-03-07 07:32:19
1147 - Introduction to Minitab 2018-03-08 07:58:49
1148 - Introduction to Networking 2018-03-08 08:35:19
1149 - Introduction to Routing 2018-03-11 06:13:19
1150 - Introduction to Transact-SQL 2018-03-11 08:47:54

سامانه iran-lms.com مرجع دوره های تخصصی (آنلاین و حضوری) و محصولات آموزش الکترونیکی (elearning products) در کشور می باشد.

درباره iran-lms.com

گروه Iran LMS، یک گروه آموزشی می­ باشد که توسط مدیران شرکت ایده پردازان نسل آریا، و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ راه ­اندازی و بکار گیری آموزش مجازی در جامعه آموزشی کشور راه ­اندازی گردید.

خدمات iran-lms.comعبارتند از :

  • استقرار آموزش الکترونیکی در سازمان ها
  • ارائه محصولات آموزش الکترونیکی
  • مرجع آموزش های آنلاین
  • برگزاری دوره های تخصصی آنلاین و حضوری

راه های تماس با مشاورین آموزشی

می توانید از طریق ایمیل و یا تماس مستقیم با بخش پشتیبانی شرکت در تماس باشید.

آدرس ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس شرکت  : 88768500-۰۲۱